Regulamin serwisu turbobryka.pl

obowiązujący od 01.04.2020r.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez podmiot Turbobryka sp. z o.o. zmierzających do sprzedaży przedmiotów, a polegających m.in. na umożliwieniu umieszczania ogłoszeń przez Użytkowników w serwisie internetowym https://turbobryka.pl a także zasady korzystania z serwisu i jego funkcji.

2. Serwis jest dostępny na stronie internetowej https://turbobryka.pl dostępnej w każdym urządzeniu umożliwiającym komunikację z siecią Internet i wyposażonym w przeglądarkę internetową.

II. Pojęcia

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Turbobryka — oznacza podmiot gospodarczy prowadzony pod nazwą Turbobryka sp. z o. o. zarejestrowany przy ul. Robotniczej 42A, 53-608 Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836630, kapitał zakładowy 10 000,- zł, REGON: 385877584, NIP: 8943152986, dane kontaktowe: https://turbobryka.pl/contact

Serwis — internetowy portal ogłoszeniowy dostępny pod adresem https://turbobryka.pl prowadzony przez Turbobrykę, dostępny w domenie internetowej turbobryka.pl, a także w ramach subdomen prowadzonych również przez Turbobrykę.

Użytkownik — każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w tym do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Turbobryką i mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Turbobrykę i funkcji serwisu.

Ogłoszenie przygotowana przez Użytkownika informacja dotycząca sprzedaży przedmiotu.

Konto Użytkownika — dedykowany Użytkownikowi interfejs umożliwiający m.in. zarządzanie ogłoszeniem tj. np. edycję i/lub usunięcie ogłoszenia.

Cennik — zestawienie ustalonych opłat za usługi świadczone w ramach serwisu oraz korzystania z jego funkcji. Cennik dostępny jest pod adresem: https://turbobryka.pl/pricing

Promowanie – jest to usługa umożliwiająca dodatkowe wyróżnienie ogłoszenia w sposób dostępny w serwisie i opisany w niniejszym regulaminie.

Regulamin — niniejszy zbiór postanowień dostępny również pod adresem https://turbobryka.pl/regulations regulujący zasady i warunki korzystania z serwisu i jego funkcji.

Polityka prywatności – obowiązujące regulacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Administratora, którym jest Turbobryka opisujące zasady, cele, podstawę prawną oraz prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Pełna treść regulacji dostępna jest w serwisie pod adresem https://turbobryka.pl/privacy

III. Warunki korzystania z Serwisu turbobryka.pl

1. Korzystanie z serwisu jest dostępne dla każdego Użytkownika sieci Internet.

2. Wyszukiwanie i przeglądanie ogłoszeń oraz danych w nich zawartych nie wymaga rejestracji ani żadnych opłat.

3. Dodanie ogłoszenia w serwisie możliwe jest po uprzednim samodzielnym zarejestrowaniu i aktywowaniu konta Użytkownika. Aby aktywować konto należy potwierdzić e-mail wskazany przy rejestracji klikając w link znajdujący się w automatycznie przesłanej wiadomości. Rejestracja, aktywacja i użytkowanie konta jest i będzie bezpłatne.

4. Rejestracja konta jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz polityki prywatności opisującej cele i zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa Użytkownika w tym zakresie.

5. W serwisie dostępne są 2 typy kont:

a) indywidualne - dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

W celu jego rejestracji należy podać adres email, imię i ustanowić samodzielnie indywidualne hasło chroniące dostęp do konta.

b) konto biznesowe - dla przedsiębiorców

W celu jego rejestracji należy podać adres email, nazwę biznesową podmiotu, dane rejestrowe podmiotu tj. nazwę, adres i NIP, a także ustanowić samodzielnie hasło chroniące dostęp do konta.

6. Logowanie do konta następuje za pomocą loginu, który jest adresem e-mail wskazanym przy rejestracji oraz ustanowionego samodzielnie hasła spełniającego minimalne wymagania dot. bezpieczeństwa tzn. składającego się minimum z 6 znaków, w tym przynajmniej jednej cyfry, jednej wielkiej i jednej małej litery. Hasło można zmienić w każdej chwili z poziomu konta.

7. Logowanie do Konta możliwe jest również za pomocą kont portalów społecznościowych Facebook oraz Google jeżeli Użytkownik z nich korzysta.

8. Konto Użytkownika jest zakładane na czas nieokreślony. Użytkownik ma możliwość żądania jego usunięcia w każdym momencie, po uprzednim zakończeniu emisji trwających ogłoszeń. W tym celu należy zalogować się do konta, a następnie z poziomu ustawień wybrać opcję Usuń Konto co spowoduje wysłanie żądania do Turbobryki. Konto zostanie usunięte do 30 dni.

9. Aby dodać ogłoszenie w serwisie należy:

a) uzupełnić udostępniony formularz dodawania ogłoszenia w minimalnym zakresie wskazanym przez pola oznaczone znakiem gwiazdki jako wymagane

b) zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu i przetwarzania danych zgodnie z polityką prywatności

c) dokonać płatności zgodnie z cennikiem obowiązującym w serwisie - https://turbobryka.pl/pricing

10. Wyświetlenie ogłoszenia dodanego przez Użytkownika możliwe jest po otrzymaniu przez Turbobrykę opłaty zgodnej z cennikiem i nastąpi do kilkunastu minut od prawidłowego zaksięgowania kwoty płatności.

11. Użytkownik ma do wyboru następujące sposoby dokonania płatności:

a) płatność elektroniczna e-przelewem pay-by-link

b) kartą płatniczą

c) systemem płatności BLIK

12. Wszystkie metody płatności wymienione powyżej obsługiwane są przez Integratora Płatności Paynow mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88.

13. Czas emisji ogłoszenia to 30 dni roboczych. Po tym terminie ogłoszenie wygasa i w koncie Użytkownika trafia do zakończonych.

14. Ogłoszenie można również zakończyć samodzielnie przed końcem terminu jego emisji z poziomu konta Użytkownika. W takiej sytuacji nie przysługuje Użytkownikowi zwrot ceny za niewykorzystany czas emisji.

15. Ogłoszenie zakończone jest przechowywane w serwisie przez okres 3 miesięcy. W tym czasie aby wystawić je ponownie wystarczy dokonać jego aktywacji z poziomu konta Użytkownika. Aktywacja taka podlega opłacie jak za wystawienie nowego ogłoszenia.

16. Użytkownik ma możliwość edycji dodanego ogłoszenia przez cały okres jego emisji. Edycja ogłoszenia możliwa jest z poziomu konta Użytkownika. Nie jest możliwe edytowanie marki i modelu dodanego przedmiotu.

17. Użytkownik może promować dodane przez siebie ogłoszenie poprzez możliwość jego wyświetlania w sekcji TOP10 na stronie głównej serwisu w cyklu rotującym, co oznacza, że w przypadku kiedy ilość ogłoszeń promowanych przewyższa ilość mogącą zmieścić się jednorazowo w sekcji TOP10 wyświetlanej na stronie głównej serwisu, ogłoszenia będą się kolejno zmieniać i wyświetlać przez określony czas.

18. Promowanie ogłoszenia jest nieobowiązkowe i limitowane w czasie, o czym decyduje Użytkownik wybierając opcję braku promowania, promowania na 7 lub 14 dni roboczych. Usługę promowania można uruchomić podczas dodawania ogłoszenia jak również w trakcie jego trwania, a przed upływem terminu na jaki zostało wystawione.

19. Wszystkie opcje promowania ogłoszenia wymienione powyżej są opcjami dodatkowo płatnymi zgodnie z cennikiem i dotyczą jednego wybranego przez Użytkownika ogłoszenia.

20. W ustawieniach konta Użytkownika możliwa jest zmiana hasła dostępowego, a także danych dotyczących Użytkownika z wyjątkiem loginu i nr NIP w przypadku kont biznesowych.

21. W ustawieniach konta Użytkownik ma również możliwość wyrażenia lub cofnięcia zgody na przesyłanie informacji marketingowych.

22. Serwis umożliwia kontakt Użytkowników zainteresowanych przedmiotem ogłoszenia również poprzez formularz kontaktowy. Żadnej stronie nie są udostępniane dane osobowe drugiej strony, dlatego kontakt poprzez formularz odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa poprzez serwis i z wykorzystaniem dodatkowego hasła logowania do strony z korespondencją.

23. Turbobryka zastrzega sobie prawo do korekty treści ogłoszenia i/lub kategorii w przypadku stwierdzenia oczywistych niezgodności m.in. z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

24. Zabronione jest dodawanie ogłoszeń nie mających związku z profilem serwisu turbobryka.pl

25. Ogłoszenie musi jednoznacznie dotyczyć sprzedaży tylko jednego przedmiotu. W trakcie emisji ogłoszenia Użytkownik nie może zmienić przedmiotu na inny.

26. Ogłoszenie powinno wskazywać rzeczywistą cenę brutto przedmiotu. Cena może zawierać kwotę raty tylko jeżeli zaznaczono, iż jest to cesja umowy leasingu/kredytu lub jest to oferta wynajmu. Cena ogłoszenia nie może być znacząco zaniżona ani zawyżona wobec realnej wartości rynkowej danego przedmiotu.

27. Ogłoszenie powinno wskazywać prawidłową kategorię i cechy przedmiotu.

28. Treść ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu, a dodanie ogłoszenia musi oddawać rzeczywisty zamiar sprzedaży przedmiotu. Informacje podane w ogłoszeniu nie mogą wprowadzać w błąd.

29. Do ogłoszenia Użytkownik może dołączyć zdjęcia, które zawierać mogą wyłącznie przedmiot wskazany w ogłoszeniu. Zabrania się umieszczania zdjęć niezgodnych z profilem serwisu, ani profilem dodawanego ogłoszenia. Na dodanych zdjęciach nie mogą znajdować się żadne dane ani symbole identyfikujące Użytkownika lub inną osobę lub firmę.

30. Zabrania się dodawania w ogłoszeniach treści, zdjęć i symboli obraźliwych, gorszących lub wulgarnych, naruszających obyczaje, normy etyczne, prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej.

31. Niedozwolone jest umieszczanie ogłoszeń przedmiotów, których obrót jest prawnie zakazany lub pochodzących z przestępstwa.

32. Niedozwolone jest umieszczanie w treści ogłoszenia lub na zdjęciach informacji noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, szkodzących podmiotom trzecim, a także o charakterze reklamowym w szczególności odnośników kierujących do innych stron internetowych z zastrzeżeniem pkt. 34 poniżej.

33. Zabrania się wykorzystywania formularzy kontaktowych do Użytkowników serwisu w celach niezgodnych z prawem, stosowania marketingu, przesyłania treści nie mających związku z ogłoszeniem, wulgarnych i obraźliwych. Sytuacje takie mogą być zgłoszone organom ścigania.

34. Użytkownik ma możliwość dodania w ramach treści ogłoszenia linku do nagrania wideo w serwisie internetowym www.youtube.com na warunkach określonych tamże oraz z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

35. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że bierze pełną odpowiedzialność za publikowaną treść ogłoszenia oraz zdjęcia i wideo, które pozostają w zgodzie ze stanem faktycznym i w zgodzie w obowiązującym prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu ani praw osób trzecich, w tym również praw autorskich.

36. Turbobryka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika, w tym za prawdziwość i rzetelność publikowanych treści ani za naruszenie przepisów i norm ogłoszeń dodanych przez Użytkowników.

37. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Turbobryka może zawiesić emisję ogłoszenia na czas określony lub całkowicie wycofać ogłoszenie z emisji. W razie złamania przez Użytkownika zasad Regulaminu ze szkodą dla Turbobryki lub jakiegokolwiek innego Użytkownika serwisu, Turbobryka może również czasowo zawiesić dostęp do konta Użytkownika lub usunąć konto Użytkownika.

38. Turbobryka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Użytkownika umów pozostających w związku z ogłoszeniem, jak również za następstwa działań Użytkownika lub osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

39. Turbobryka nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny ani prawny oferowanych przedmiotów ogłoszenia, jak również prawdziwość i rzetelność informacji podawanych w ogłoszeniach przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.

40. Turbobryka nie odpowiada za brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia, realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu ogłoszenia, jakiekolwiek oświadczenia i zobowiązania składane przez Użytkowników i strony transakcji, działanie systemów teleinformatycznych oraz innych urządzeń na które Turbobryka nie ma wpływu, a także za działanie siły wyższej.

41. Publikowane w serwisie treści mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

42. Wszystkie materiały, znaki towarowe, elementy graficzne tworzące wygląd i kompozycję serwisu oraz całość strony internetowej są własnością Turbobryki i są chronione prawem autorskim. Kopiowanie i/lub rozpowszechnianie zawartości serwisu lub jej części jest zabronione.

43. Pobieranie i/lub wykorzystywanie jakichkolwiek danych z serwisu nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu, żadnych interesów Turbobryki i Użytkowników serwisu, ani obowiązującego prawa. Zabrania się zbierania i przetwarzania danych dostępnych w serwisie oraz ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów lub mediów.

44. Wszelkie próby działania na rzecz bezpieczeństwa serwisu i interesów Turbobryki w tym próby włamania, złamania haseł lub kodów będą skutkować podjęciem adekwatnych działań prawnych.

45. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na zamieszczenie ogłoszenia również
w serwisach prowadzonych przez Turbobrykę o takim samym profilu, ale dostępnych w innej domenie, a także do publikacji w mediach społecznościowych prowadzonych przez Turbobrykę.

46. Turbobryka zbiera i przetwarza podane przez Użytkowników dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w zgodzie z obowiązującą w Turbobryce Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://turbobryka.pl/privacy

47. Ujawnienie danych osobowych Użytkownika możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i w świetle obowiązującego prawa na żądanie uprawnionych do tego jednostek przewidzianych prawem.

48. Turbobryka może udostępniać również w swoim serwisie materiały informacyjne, m.in. artykuły, wiadomości, raporty związane z tematyką motoryzacyjną i przepisami związanymi z branżą i rynkiem motoryzacyjnym. Wszelkie tego typu materiały umieszczone w serwisie są własnością Turbobryki i nie mogą być rozpowszechniane bez wiedzy i zgody właściciela.

IV. Zawarcie umowy

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dodanie ogłoszenia jest płatne zgodnie
z obowiązującym cennikiem umieszczonym w serwisie w zakładce Cennik pod adresem: https://turbobryka.pl/pricing i wyraża na to zgodę. Zawarcie umowy przez Użytkownika na emisję ogłoszenia następuje z chwilą dokonania zapłaty o której mowa powyżej.

2. W ramach umowy Użytkownik zleca Turbobryce publikowanie ogłoszenia (w tym możliwość stosownej modyfikacji na zasadach niniejszego Regulaminu) w serwisie i/lub w innych serwisach internetowych należących do Turbobryki.

3. Ogłoszenie w serwisie umieszcza Użytkownik, który samodzielnie ustala jego treść, za którą ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność.

4. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji serwisu, działanie których może powodować otrzymywanie przez Użytkownika wiadomości drogą elektroniczną od Turbobryki lub za pośrednictwem Turbobryki od innych Użytkowników pozostających w związku z ogłoszeniem.

5. Użytkownik podając w ogłoszeniu numer telefonu jako formę kontaktu w związku z dodanym przez siebie ogłoszeniem wyraża tym samym zgodę na komunikację za pomocą urządzeń telefonicznych w związku z przedmiotem ogłoszenia.

6. Turbobryka zastrzega sobie prawo do umieszczenia na zdjęciach przedstawiających przedmiot ogłoszenia znak wodny z nazwą serwisu celem zabezpieczenia zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.

7. Użytkownik może odstąpić od umowy zawartej na odległość z Turbobryką w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez konieczności podawania przyczyny. Za dzień zawarcia umowy uważa się dokonanie zapłaty za umieszczenie ogłoszenia. Aby odstąpić od umowy Użytkownik może wysłać oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail biuro@turbobryka.pl lub korespondencyjnie na adres Turbobryka pp. z o.o. ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed w/w terminem.

8. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia do odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą, a Turbobryka zwróci Użytkownikowi dokonane przez niego płatności. Jeżeli jednak Użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do długości i zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Turbobryka otrzymała oświadczenie o odstąpieniu.

9. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi, w przypadku gdy Użytkownik zgodził się na wykonanie usługi, a ta została wykonana w pełni. Prawo do odstąpienia nie przysługuje również w przypadku celowego i/lub świadomego złamania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Użytkownik akceptując regulamin oświadcza, że zapoznał się z prawem do odstąpienia od umowy.

11. Turbobryka zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem, który nie przestrzega postanowień Regulaminu lub łamie obowiązujące przepisy prawa.

12. Użytkownik posiadający konto biznesowe może zwrócić się o wystawienie faktury. W tym celu powinien napisać na adres faktury@turbobryka.pl podając nazwę Użytkownika oraz dane niezbędne do wystawienia faktury tj. nazwę firmy, adres wraz z kodem pocztowym i miejscowością oraz nr NIP jeżeli danych tych nie ma uzupełnionych w swoim koncie.

13. Turbobryka wystawia e-faktury i przesyła je drogą elektroniczną na zarejestrowany w serwisie adres e-mail, chyba że Użytkownik z kontem biznesowym zgłosi inny adres mailowy do otrzymywania e-faktur.

14. Wystawienie faktury za ogłoszenia opłacone w danym miesiącu możliwe jest najpóźniej w ostatnim dniu tego miesiąca i zostanie przesłane w terminie do 3 go dnia roboczego miesiąca następnego.

15. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi również zgodę na przesyłanie i udostepnienie e-faktury w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług i przesłaniu drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy, a także zgody na kontakt przez Turbobrykę w celu realizacji tej usługi.

V. Składanie reklamacji

1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamacje w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Turbobrykę usług świadczonych w ramach serwisu.

2. Reklamacje można zgłaszać do Turbobryki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@turbobryka.pl lub listem poleconym na adres Turbobryka sp. z o.o. ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), dane lub numer ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, a także uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

5. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt drogą elektroniczną w celu otrzymania decyzji o rozpatrzeniu reklamacji.

6. O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w reklamacji lub adres korespondencyjny podany przez Użytkownika.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz cennik, może zostać zmieniony przez Turbobrykę, co zostanie zakomunikowane z wyprzedzeniem na stronie internetowej serwisu oraz drogą elektroniczną bezpośrednio do Użytkowników wraz z podaniem terminu obowiązywania nowych postanowień i dotyczyć może tylko ogłoszeń jeszcze nie opublikowanych.

2. W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik powinien wysłać oświadczenie na adres e-mail: biuro@turbobryka.pl, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy, z zastrzeżeniem, że umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu emisji wszystkich dotychczasowych ogłoszeń Użytkownika.

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej serwisu pod adresem: https://turbobryka.pl/regulations

4. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów jest prawo polskie, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.