Polityka prywatności serwisu turbobryka.pl

obowiązująca od 01.04.2020

Wstęp

Prywatność Użytkowników korzystających z naszych usług jest dla nas bardzo ważna, dlatego dokładamy wszelkich starań aby należycie ją chronić i respektować prawa w tym zakresie. W tym celu za pomocą niniejszej polityki prywatności opisujemy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies na naszej stronie. Informujemy m.in. o tym jak i jakie dane zbieramy, jak je przetwarzamy i po co, kto jest ich administratorem, w jaki sposób są zabezpieczone, czy je komuś udostępniamy oraz jakie masz prawa.

I. Informacje ogólne

1. Administratorem Twoich danych osobowych i jednocześnie operatorem serwisu https://turbobryka.pl, za którego pośrednictwem zbierane są informacje i dane osobowe jest Turbobryka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Robotniczej 42a, 53-608 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836630, kapitał zakładowy 10 000,- zł, REGON: 385877584, NIP: 8943152986, zwana dalej Administratorem.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez e-mail: biuro@turbobryka.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby podany w pkt. 1 powyżej.

3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

II. Cele przetwarzania danych osobowych

1. Nadrzędnym celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja usług świadczonych drogą elektroniczną, w zgodzie z postanowieniami regulaminu serwisu, a zmierzających do sprzedaży przedmiotów. Szczegółowe cele przetwarzania to:

a) Prowadzenie serwisu ogłoszeń tj. umożliwienie wyszukiwania i przeglądania ogłoszeń oraz danych w nich zawartych w tym również wskazanych do kontaktu, umieszczanie ogłoszeń i administrowanie nimi oraz automatyczne wysyłanie niezbędnych powiadomień e-mail – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO,

b) Rejestrowanie konta i korzystanie z niego aby zarządzać ogłoszeniem – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) Umożliwienie kontaktowania się w sprawie dodanego ogłoszenia – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

d) Kontaktowanie się w celu obsługi i świadczenia usług zgodnie z regulaminem – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO,

e) Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji – podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO,

f) Prowadzenie newslettera – tylko jeżeli wyraziłeś zgodę, którą możesz w każdej chwili cofnąć poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach swojego konta – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

g) Poprawianie naszych usług i eliminowanie błędów w serwisie, które mogą się pojawić z przyczyn technicznych – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

h) Zapewnienie bezpieczeństwa serwisu i oferowanych usług jak również przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO,

i) Analizowanie ruchu na stronie aby ulepszać nasze funkcjonalności – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

j) Podejmowanie kontaktu w celu współpracy biznesowej, ustaleń oraz obsługi pism i wniosków – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

k) Wyświetlanie w serwisie reklam bez powiązania z zainteresowaniami jak również dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami w zależności od ustawień Twojej przeglądarki – podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

l) Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich – tylko jeżeli wyraziłeś zgodę w ustawieniach konta – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

m) Kierowanie powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które mogą zawierać informacje handlowe lub reklamy – tylko za Twoją zgodą i z możliwością jej wycofania w każdym czasie poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta – podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

n) Dostarczanie w serwisie wiadomości, artykułów, porad i informacji z rynku motoryzacyjnego – podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO,

o) Prowadzenie ewidencji rachunkowych w celach podatkowo – księgowych – podstawa art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO.

III. Jakie dane przetwarzamy oraz w jaki sposób je pozyskujemy

Dane osobowe i informacje możemy pozyskać poprzez:

1. Dobrowolne ich podanie przez Ciebie i zarazem niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu:

a) Adres e-mail oraz Twoje imię – w momencie kiedy rejestrujesz konto w naszym serwisie oraz dodajesz ogłoszenie, a także podczas korzystania z formularza kontaktowego,

b) Numer telefonu – podczas dodawania ogłoszenia, jego podanie jest konieczne do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Administratora,

c) Miejscowość – podczas dodawania ogłoszenia, podanie tej informacji jest konieczne do lokalizacji dla Użytkowników zainteresowanych przedmiotem ogłoszenia,

d) Dane rejestrowe firmy tj. nazwę, która może zawierać dane osobowe, nr NIP i adres – wyłącznie w przypadku rejestrowania konta biznesowego, które dedykowane jest przedsiębiorcom,

e) Nr rejestracyjny pojazdu – informacja nie jest obligatoryjna, a pozyskać ją możemy podczas dodawania ogłoszenia wyłącznie jeżeli dobrowolnie zdecydujesz się ją podać w ogłoszeniu lub na dołączonym do niego zdjęciu. Nr rejestracyjny wraz z innymi danymi może posłużyć do sprawdzenia historii pojazdu w Centralnej Ewidencji Pojazdów,

f) Wszelkie inne dane – w momencie kiedy zdecydujesz się dobrowolnie je podać w treści ogłoszenia, na zdjęciu dołączonym do ogłoszenia, podczas kontaktu z nami lub w wiadomości do ogłoszenia. Zalecamy zachowanie ostrożności w nadmiernym ujawnianiu własnych danych osobowych i zachowaniu szczególnego bezpieczeństwa w tym zakresie.

2. Automatycznie podczas logowania w naszym serwisie za pomocą konta Facebook lub Google otrzymujemy:

a) Identyfikator – jako unikalny numer przypisany Użytkownikowi w danym serwisie,

b) Nazwę użytkownika, która może być Twoim imieniem i nazwiskiem – w formie w jakiej używasz w tych serwisach,

c) Adres e-mail,

d) Ustawienia Twojego języka, którym posługujesz się w tych serwisach,

e) Zdjęcie profilowe jeżeli je masz.

3. Poprzez pliki cookies – więcej na ten temat w pkt. IX poniżej.

IV. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

1. Wszystkie dane osobowe wynikające z rejestracji w serwisie są przechowywane przez cały czas posiadania konta. Po usunięciu konta długość okresu przechowywania przez nas Twoich danych osobowych zależy od celu przetwarzania oraz przepisów, które stanowią podstawę prawną przetwarzania. Twoje dane będziemy przechowywać:

a) Gdy podstawą przetwarzania jest umowa (postanowienia regulaminu) – tak długo jak jest to niezbędne do realizacji postanowień, a po tym czasie do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej są to 3 lata,

b) Gdy podstawą przetwarzania jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody przez okres przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej są to 3 lata,

c) Gdy podstawą przetwarzania jest ciążący na Administratorze obowiązek prawny – przez okres wynikający z przepisów regulujących obowiązek przetwarzania przez nas tych danych,

d) Gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, np. zapobieganie oszustwom i wyłudzeniom – przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania,

e) O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa np. Ustawy o rachunkowości lub ordynacji podatkowej dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów,

f) Dane osobowe przetwarzane w ramach ogłoszenia i prowadzonej za pośrednictwem serwisu korespondencji z nim związanej są przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia ogłoszenia,

g) Dane osobowe z plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

V. Komu udostępniamy Twoje dane

1. Dane udostępniamy wyłącznie Dostawcom naszych usług wskazanym poniżej:

a) Dostawcy usług hostingowych - nasz serwis jest technicznie utrzymywany (hostowany) na serwerach operatora hostingowego u którego m.in. przechowujemy zebrane przez nas dane. Tym samym udostępniamy operatorowi naszego hostingu Twoje dane osobowe tylko w ściśle określonym przez nas celu tj. prowadzenia hostingu i zapewnienia wsparcia oraz logowania anonimowych danych potrzebnych do obsługi technicznej,

b) Dostawcy usług płatniczych – Twój adres e-mail udostępniamy operatorowi płatności w celu zrealizowania opłaty za świadczone przez Administratora usługi,

c) Dostawcy usługi programu rachunkowo-księgowego celem prawidłowego i rzetelnego prowadzenia ksiąg Administratora w świetle obowiązujących przepisów prawnych,

d) W celach niezbędnych do ewentualnej obsługi Twoich spraw i zgłoszeń w tym reklamacji, dane mogą zostać również przekazane upoważnionym współpracownikom Administratora świadczącym usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym również kancelariom prawniczym.

2. Z w/w procesorami łączą nas umowy, w których wymagamy zapewnienia bezpieczeństwa i tajemnicy Twoich danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie mogą oni powierzyć przetwarzania danych innym podmiotom.

3. Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Pamiętaj, że dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym, etc.).

VI. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

1. Zgodnie z RODO poprzez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek czynności wykonywane z danymi osobowymi w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Mogą to być w szczególności: zbieranie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, ujawnianie, przesyłanie, rozpowszechnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

VII. Jakie są Twoje prawa

1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,

b) sprostowania danych czyli ich korekty lub uzupełnienia zgodnie z art. 16 RODO,

c) usunięcia danych tzw. prawo do bycia zapomnianym zgodnie z art. 17 RODO,

d) ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,

e) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

2. W każdej z wyżej wymienionych spraw możesz się z nami skontaktować na adres biuro@turbobryka.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby Administratora podany w pkt. I ppkt. 1. Dołożymy wszelkich starań aby zrealizować Twoje prawa w ciągu 30 dni, w przeciwnym razie skontaktujemy się informując o przyczynach i terminie realizacji Twoich praw.

3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. W jaki sposób staramy się chronić Twoje dane

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych stosujemy odpowiednie metody ich ochrony:

a) Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji certyfikatem SSL. Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze,

b) Miejsce w którym przechowywane są dane osobowe zabezpieczone jest silnym hasłem dostępu zmienianym cyklicznie,

c) Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników,

d) Dostęp do danych osobowych jest limitowany odpowiednim poziomem uprawnień,

e) Administrator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne,

f) Istotnym elementem ochrony danych jest również regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

IX. Technologia cookies

1. Serwis prowadzony przez Administratora używa plików cookies zwanych również „ciasteczkami”. Chcemy w ten sposób zapewnić Ci wygodniejsze korzystanie z naszego serwisu.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne zapisane w małych plikach tekstowych, które umieszczane są na urządzeniu końcowym odwiedzającego serwis - komputerze, telefonie, tablecie. Nie są one szkodliwe dla tych urządzeń i nie mają wpływu na prawidłowość ich działania ani wpływu na konfigurację. Wirusy i szkodliwe oprogramowanie nie przedostaje się poprzez stosowanie tej technologii.

3. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. Cookies gromadzą informacje m.in. o sposobie korzystania z serwisu i jego podstron, typie strony z jakiej zostałeś przekierowany, liczbie odwiedzin i czasie wizyty w serwisie, datach logowań, lokalizacji, klikniętych reklamach, używanej przeglądarce internetowej oraz jej typie i adresie IP urządzenia, typie systemu operacyjnego oraz linkach i odnośnikach, które zdecydujesz się kliknąć w serwisie.

4. Podstawą prawną zbierania w/w danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym np. na dostosowywaniu ergonomii serwisu, eliminowaniu błędów, należytym zabezpieczeniu serwisu i analizowaniu statystyk i ruchu na stronie.

5. Danych pozyskanych za pomocą plików cookies nie identyfikujemy z żadnymi danymi osobowymi pozyskanymi w sposób opisany w pkt. III powyżej.

6. Zapisywanie i odczyt naszych cookies nie umożliwia nam pobierania żadnych danych osobowych ani informacji poufnych z Twoich urządzeń jak również nie umożliwia nam instalowania żadnego szkodliwego oprogramowania.

7. W ramach serwisu stosowane są:

a) Cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania lub opuszczenia strony,

b) Cookies stałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach przeglądarki lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

8. W określonych przypadkach mogą zostać zastosowane również cookies podmiotów zewnętrznych / cookies reklamowe – np. z serwisów reklamowych lub od dostawców usług z którymi współpracujemy tj. np. Google (Analitycs, Adsense, Ads), Facebook, Youtube, Linkedin. Pozwalają one lepiej dopasowywać wyświetlane treści bądź reklamy do Twoich preferencji, zainteresowań oraz zwyczajów, a także ocenić skuteczność tych działań poprzez np. liczenie odwiedzin danej strony lub reklamy. Pozwolą nam one również promować serwis, a także analizować efekty tych działań. Warto abyś zapoznał się również z polityką prywatności dostawców tych usług:

Polityka Google: https://policies.google.com/

Polityka Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy

Polityka Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

9. Pliki cookies służą nam do:

a) zapamiętywania preferencji i Twoich ustawień oraz utrzymywania sesji logowania przez pewien czas celem zapewnienia wygody użytkowania serwisu,

b) wyświetlania bardziej dopasowanych treści i reklam oraz mierzenia ich efektywności,

c) stosowania narzędzi marketingowych polegających m.in. na dopasowaniu przekazów reklamowych oraz wyświetlania reklam lub linków sponsorowanych naszych bądź partnerów z którymi współpracujemy,

d) do tworzenia anonimowych statystyk, aby wiedzieć w jaki sposób korzystasz z serwisu co umożliwi nam ulepszanie jego zawartości i struktury,

e) stosowania analiz statystycznych z wykorzystaniem narzędzi tj. Google Analitycs, Facebook Piksel które to pozwalają m.in. monitorować działania w serwisie, dzięki czemu zbieramy informacje o tym kiedy odwiedzasz nasz serwis, jak długo w nim przebywasz, z jakich urządzeń i przeglądarek korzystasz. Pozwoli nam to analizować dostępność i wydajność naszego serwisu, dzięki czemu będziemy mogli ulepszać i rozwijać nasze usługi, a także na bieżąco reagować na wszelkie możliwe problemy techniczne,

f) zapewnienia Ci bezpieczeństwa podczas transakcji płatniczych, bezpieczeństwa Administratora oraz innych użytkowników serwisu i przeciwdziałania czynom niezgodnych z prawem.

10. Nie przekazujemy do Google ani Facebooka żadnych danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje o ruchu i aktywnościach w serwisie. W celu ustawień preferencji gromadzonych przez Google można przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

11. Zapisywanie plików cookies jest konieczne do prawidłowego świadczenia wszystkich usług w serwisie. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies.

12. Masz prawo dokonać zmiany tych ustawień w zakresie dostępu plików cookies do swojego urządzenia bezpośrednio w oknie swojej przeglądarki w każdym momencie. Przeglądarka internetowa umożliwia również usunięcie plików cookies, a także możliwość automatycznego blokowania tych plików. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi i zarządzania plikami cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych. Aby się z nimi zapoznać prezentujemy je poniżej:

a) Edge - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

b) Internet Explorer - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

c) Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

d) Safari - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

e) Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

f) Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Urządzenia mobilne:

Android - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl

Safari (iOS) - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Windows Phone - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

13. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej może spowodować utrudnienia w korzystaniu lub brak działania niektórych funkcji, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu.

X. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. W przypadku zmian w przepisach prawa, rozwoju serwisu i usług Administratora niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje z wyprzedzeniem, a jej aktualizacja pojawi się w serwisie: https://turbobryka.pl/privacy

4. Administrator nigdy nie prosi w jakiejkolwiek formie o podanie swoich haseł dostępowych ani innych danych osobowych niż wymienione w tym dokumencie.

5. W przypadku przejścia poprzez serwis Administratora na inną stronę internetową należy zapoznać się z obowiązującymi na nich politykami prywatności oraz cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych stosowane przez inne strony i serwisy.

6. W sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych zawsze możesz skontaktować się z Administratorem na adres biuro@turbobryka.pl lub na adres korespondencyjny jak również możesz skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.